Zadzwoń

RODO

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PB Paweł Brzozowiec, 64-980 Trzcianka, ul. 27 stycznia 75. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: biuro@pbizolacje.pl 
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty na złożone przez Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a następnie w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w celu realizacji ewentualnych reklamacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
3. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi księgowe, informatyczne, produkcyjne. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom, które współpracują z Administratorem przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 2 niniejszej Klauzuli. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
– dane osobowe związane z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Ponadto okres przetwarzania ulegnie przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
– dane osobowe związane z przedstawioną ofertą (w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy) będą przetwarzane przez okres związania Administratora złożoną ofertą.
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością przedstawienia oferty czy realizacji umowy.
 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 


PB Paweł Brzozowiec, 64-980 Trzcianka, ul. 27 stycznia 75 
biuro@pbizolacje.pl 
 

BIURO

tel. +48 67 349 69 24

e-mail: biuro@pbizolacje.pl

ul. 27 stycznia 75, 64-980 Trzcianka

PB izolacje.

Kompleksowe rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej, akustycznej i bezpieczeństwa pożarowego.

© 2024 r. PBizolacje.pl |  k-projekty.pl strony internetowe